Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 159. stavak (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u sljedećem sastavu:
1.     MARKO BARIĆ, predsjednik
2.     ALMA IMAMOVIĆ, član
3.     ŽELJKO NEDIĆ, član
4.     RAŠIDA BEŠIREVIĆ, član
5.     SAFETA SEJDIĆ, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1712/2016
09. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.