Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene riovine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU
DJELATNOST

 

I

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, koje je privremeno imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V broj: 1042/2012 od 26.07.2012. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/12), u sastavu:
1.     Miro Petrović, predsjednik,
2.     Enisa Žunić, član,
razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 271/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.