Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH","br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FILMSKI CENTAR
SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo privremeno se imenuju:
1.     Mirsad Purivatra, predsjednik
2.     Jasna Omela Bery, član
3.     Mladen Trninić, član

 

II

 

Privremeni Nadzorni odbor iz stavka I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do 90 dana i to do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 34/03 i 65/13), te odredbama Uredbe o vršenju ovlasti gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/15).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 253/2016
22. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.