Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici, održanoj 09.09.2016. godine, donosi :

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U POVJERENSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

 

I

 

Za stalnog člana Povjerenstva za europske integracije, predlaže se:
1.     Adnan Tatar, Ured Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine za europske integracije - predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za poslove koordinacije procesa europskih integracija.

 

II

 

Za dopunske članove Povjerenstva za europske integracije, predlažu se:
1.     Minela Alibegović, stručna savjetnica u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije - predstavnica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za davanje mišljenja odnosno ocjenu usklađenosti akata sa pravnom stečevinom Europske unije.
2.     Marijana Galić, stručna savjetnica za strateško planiranje u Federalom zavodu za programiranje razvoja - predstavnica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - član koordinacionog odbora IPA-e.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1688/2016
09. rujna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.