Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za kinematografiju na razdoblje od četiri godine, u sastavu:
1.     Ivan Čolak, predsjednik;
2.     Emir Hadžihafizbegović, član;
3.     Milan Trivić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1681/2016 l
25. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.