Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJE

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za izdavaštvo na period od četiri godine, u sastavu:
1.     Ivan Sivrić, predsjednik;
2.     Hilmo Neimarlija, član;
3.     Srđan Vukadinović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1680/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalie, s. r.