Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O NOMINIRANJU ČLANOVA
RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O
PRAVIMA ŽRTAVA TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I

 

U Rješenju o nominiranju članova radne grupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini, V. broj:  1803/2015 od 23.12.2015. godine, u tački I riječi "Hidajet Halilović" zamijenjuju se riječima: "Jagoda Krdžović".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1661/2016
01. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.