Na temelju članka 8. stavak (1) Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 63/11), na prijedlog ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU ZAPOVJEDNIKA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 

I

 

U Rješenju o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite ("Službene novine Federacije BIH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14 i 58/15) u točki 3. podtočka g. riječi: "MLADEN RUDEŽ, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole" zamjenjuje se riječima "MIRJANA KOVAČ, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, šef Odsjeka za okolišne dozvole".
U točki 3. podtočka h. riječi: "MALIK KRIVIĆ, iz Federalnog ministarstva unutarnjih poslova" zamjenjuju se riječima: "MUSTAFA ŽIGA, iz Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, federalni inspektor za zaštitu od požara iz Inspektorata FMUP-a".
U točki 3. podtočka q. riječi "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite, za materijalno financijske poslove" zamjenjuju se riječima "SULEJMAN ALJOVIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite".
U točki 3. podtočka r. riječi "BRANKO PARLA, iz Federalne uprave civilne zaštite, zadužen za zaštitu od požara" zamjenjuju se riječima "SAMIR DŽIHIC, iz Federalne uprave civilne zaštite".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1643/2016
25. kolovoza 2016. godine

Sarajevo
Fadil Novalić, v. r.