Na osnovu člana 8. stav (1) Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

I

 

U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14 j 58/15) u tački 3. podtačka g. riječi: "MLADEN RUDEŽ, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole" zamjenjuje se riječima "MIRJANA KOVAČ, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, šef Odsjeka za okolišne dozvole".
U tački 3. podtačka h. riječi: "MALIK KRIVIĆ, iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova" zamjenjuju se riječima: "MUSTAFA ŽIGA, iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, federalni inspektor za zaštitu od požara iz Inspektorata FMUP- a".
U tački 3. podtačka q. riječi "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite, za materijalno finansijske poslove" zamjenjuju se riječima "SULEJMAN ALJOVIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite".
U tački 3. podtačka r. riječi "BRANKO PARLA, iz Federalne uprave civilne zaštite, zadužen za zaštitu od požara" zamjenjuju se riječima "SAMIR DŽIHIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će
''Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 1643/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.