Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a" - Bihać, broj: 01-27-503-24/15 od 04.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Bužim, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Bužim, broj: 02/1-31-982/16 od 09.06.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 231/5 zv. "Durakovića njiva", po kulturi njiva IV klase u ukupnoj površini od 421 m2,
- k.č. br. 232/1 zv. "Durakovića njiva", po kulturi njiva IV klase u ukupnoj površini od 264 m2, njiva VI klase u ukupnoj površini od 104 m2, livada III klase u ukupnoj površini od 2.658 m2,
a sve parcele upisane u zk.uložak broj 197 k.o. Bužim kao suvlasništvo Isaković (Agana) Husein sa dijelom 1/10, Isaković (Agana) Hasan sa dijelom 3/10, Isaković (Agana) Avdija sa dijelom 3/10 i Isaković (Agana) Ibrahim sa dijelom 3/10, svi iz Bližima.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Općinski načelnik Općine Bužim osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno ekspro­prisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1044/2016
25. augusta/kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.