Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva ko­risnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2216-8/15 od 01.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodet­skih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-60 od 10.07.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2452/2 zv. "Pod Vina", u naravi vinograd IV klase u ukupnoj  površini od  186 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Štipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 473/2 zv. "Podvino-gradina", u naravi vinograd u ukupnoj površini od 186 m2, upisana u zk.uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
k.č. br. 2453/2 zv. "Pod Vina", u naravi pašnjak IV klase u ukupnoj površini od 1.497 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Štipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/4 zv. "Podvino-gradina", u naravi šuma u ukupnoj, površini od 1.497 m2, upisana u zk.uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
- k.Č. br. 2454/2 zv. "Pod Vina", u naravi šuma IV klase u ukupnoj površini od 489 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Stipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/3 zv. "Podvinogradina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 489 m , upisana u zk. uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 2455/2 zv. "Pod Vina", u naravi vinograd V klase u ukupnoj površini od 941 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Stipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/5 zv. "Podvinogradina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 941 m2, upisana u zk. uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 2454/3 zv. "Pod Vina", u naravi šuma IV klase u ukupnoj površini od 284 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Stipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/9 zv. "Podvinogradina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 284 m2, upisana u zk.uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 2455/3 zv. "Pod Vina", u naravi vinograd V klase u ukupnoj površini od 246 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Stipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/12 zv. "Podvino­gradina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 246 m2, upisana u zk.uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 2455/4 zv. "Pod Vina", u naravi vinograd V klase u ukupnoj površini od 3 m2, upisana u posjedovni list broj 298 k.o. Zvirovići kao posjed Šimović (Stipana) Jozo iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 488/11 zv. "Podvinogradina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 3 m2, upisana u zk. uložak broj 183 k.o. Zvirovići kao vlasništvo Šimović (Jure) Mato sa dijelom 1/1, a sve parcele u stvarnom vlasništvu Šimović (Ivana) Josip iz Zvirovića sa dijelom 1/2 i Simović (Ivana) Ivana iz Zvirovića sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-7/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, v. r.