Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mos­tar, broj: 02-02.1.3-3423-7/15 od 01.08.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodet­skih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe-geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-68 od 21.08.2015. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 2287/2 zv. "Kućetina", u naravi pašnjak IV klase u ukupnoj površini od 891 m2 k.o. Zvirovići, upisana u posjedovni list broj 314 kao posjed Šimović (Nike) Stoja r. Pavlović iz Zvirovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1061/20 zv. "Kućetine", u naravi pašnjak u ukupnoj površini od 891 m2, upisana u zk.uložak broj 3 k.o. Zvirovići kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Šimović (Nikole) Ilija iz Čapljine sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-6/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.