Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju .("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva ko­risnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2393-9/15 od 27,07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodet­skih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-187 od 31.03.2016. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2690/3 zv. "Ograda", u naravi šuma III klase u ukupnoj površini od 255 m2, upisana u posjedovni list broj 171 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Mace (Osmana) Alija iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/824 zv. "Ograda", u naravi šuma u ukupnoj površini od 255 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Mace (Velije) Enes iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine:
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-3M038-5/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.