Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2413-17/15 od 27.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-414/15-166 od 16.03.2016. godine, i to na parcelama;
- k.č. br. 2515/3 zv. "Donja Moruga", u naravi njiva IV klase u ukupnoj površini od 2 m3, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 614/16 zv. "Donja Mo­ruga", u naravi njiva u ukupnoj površini od 2 m , upi­sana u zk. uložak broj 127 k.o. Bivolje Brdo kao su­vlasništvo Čevra (um. Ibre) Mujo sa dijelom 1/9 i dr.,
- k.č. br. 2524/2 zv. "Prigračina", u naravi šuma FV klase u ukupnoj površini od 311 m2, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/75 zv. "Prigračina", u naravi šuma u ukupnoj površini od 311 m2, upisana u zk.uložak broj 707 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Buntić (pok. Nikole) Jerko sa dijelom 1/24 i dr.,
- k.č. br. 2554 zv. "Bašča", u naravi njiva V klase u ukupnoj površini od 130 m2, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre)
Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/116 zv. "Ispod Kaldrme", u naravi šuma u ukupnoj površini od 130 m , upisana u zk.uložak broj 707 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Buntić (pok. Nikole) Jerko sa dijelom 1/24 i dr,
- k.č. br. 2684/2 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak III klase u ukupnoj površini od 1.181 m2, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/816 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak u ukupnoj površini od 1.181 m , upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2684/3 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak III klase u ukupnoj površini od 1.290 m2, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/879 zv. "Nova ograda", u naravi pašnjak u ukupnoj površini od 1.290 m , upisana u zk.uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2685 zv. "Nova ograda", u naravi šuma IV klase u ukupnoj površini od 550 m2, upisana u posjedovni list broj 43 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Mujo iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/817 zv. "Nova ograda", u naravi šuma u ukupnoj površini od 550 m2, upisana u zk.uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
a sve parcele u stvarnom vlasništvu Čevra (Muje) Meho iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čevra (Muje) Kemal iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5, Čevra ud. Muniba Mevlida iz Mostara sa dijelom 1/5, Čevra (Šaćirova) Žila ud. Džemala iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/5 i Dizdar (Muje) Hata iz Počitelja sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-2/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.