Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br, 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2416-12/15 od 27.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-157 od 28.01.2016. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2618/2 zv. "Ograda", u naravi šuma V klase u ukupnoj površini od 737 m2, upisana u posjedovni list broj 33 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 597/47 zv. "Kaldrma", u naravi šuma u ukupnoj površini od 737 m2, upisana u zk.uložak broj 649 k.o. Bivolje Brdo kao suvlasništvo Đonko (um. Saliha) Bećir sa dijelom 1/15 i dr.,
- k.č. br. 2682/2 zv. "Nova ograda", u naravi šuma IV klase u ukupnoj površini od 539 m2, upisana u posjedovni list broj 33 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/828 zv. "Nove ograde", u naravi šuma u ukupnoj površini od 539 m2, upisana u zk.uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
- k.č. br. 2683/2 zv. "Nova ograda", u naravi njiva VI klase u ukupnoj površini od 185 m2, upisana u posjedovni list broj 33 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Čevra (Ibre) Ahmet iz Bivoljeg Brda, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 863/878 zv. "Nove ograde", u naravi njiva u ukupnoj površini od 185 m2, upisana u zk. uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,
a sve parcele u stvarnom vlasništvu Čevra (Ahmeta) Ibrahim iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038-1/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.