Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2394-9/15 od 27.07.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine   Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-3 3-414/15-
240 od 30.11.2015. godine, i to na parceli;
- k.č. br. 2689/2 zv. "Ograda", u naravi šuma III klase u ukupnoj površini od 323 m2, upisana u posjedovni list broj 482 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Mace (Salke) Adem iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/3, Mace (Salke) Ćamil iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/3 i Mace (Salke) Omer iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/3, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 863/823 zv. "Ograda", u naravi šuma III klase u ukupnoj površini od 323 m2, upisana u zk.uložak broj 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo, a u stvarnom vlasništvu Mace (Salke) Adem iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/3, Mace (Salke) Ćamil iz Bivoljeg Brda sa dijelom 1/3 i Mace (Salke) Omer iz Gorice, općina Stolac sa dijelom 1/3.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1038/2016
25. kolovoza/augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.