Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-5-78-163/16 od 18.05.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove Općine Ravno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane od strane Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove Općine Ravno, broj: 04-1-408/13-10 od 17.11.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2644/3, u naravi pašnjak, Pašnjak ukupne površine 16 m2, upisana u z.k. uložak broj 58, k.o. Kurtovići,
- k.č. br. 2653/1, u naravi kućište sa dvorištem i kućom ukupne površine 414 m2, upisana u z.k. uložak broj 58, k.o. Kurtovići,
- k.č. br. 2653/2, u naravi gradilište uz Ivanicu, Gradilište ukupne površine 270 m2, upisana u z.k. uložak broj 58, k.o. Kurtovići,
a sve parcele zemljišnoknjižne i stvarno vlasništvo: Dragan (Dušan) Elaković sa dijelom 71/360, Simo (Dušan) Elaković sa dijelom 71/360, Sofija (ud. Dušana) Elaković sa dijelom 31/360, Mara (Dušan) Elaković sa dijelom 7/360, Smiljana (Strahinja) Jokić sa dijelom 1/6, Nataša (Strahinja) Elaković sa dijelom 1/6, Dejan (Strahinja) Elaković sa dijelom 1/6, svi iz Dubrovnika, Republika Hrvatska.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove Općine Ravno osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-739/2016
25. augusta/kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.