Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine privremeno se imenuje Dinko Musulin, na razdoblje od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1622/2016
25. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.