Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (3) Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održsnoj 25.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

ADNAN DELIĆ, razrješava se dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, radi podnošenja ostavke.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1621/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.