Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, održanoj 18.08.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE DIREKTORA FINANCIJSKO -
INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije u sljedećem sastavu:
1.     Ezher Kubat, predsjednik,
2.     Asim Pandžić, član,
3.     Mirsada Jahić, član,
4.     Amra Đendušić, član,
5.     Mirjana Vučić, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak Radonja.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru financija - finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1576/2016
18. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.