Temeljem članka 29. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 28.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU SAVJETA FEDERALNE
DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

 

I

 

Imenuje se Savjet Federalne direkcije robnih rezervi u sljedećem sastavu:
1.     Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, predsjednik,
2.     Božidarka Jelić-Stanić, Federalno ministarstvo financija, član,
3.     Darko Pranjić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
4.     Nijaz Brković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
5.     Amra Vučijak, Federalno ministarstvo trgovine, član,
6.     Anamarija Magazinović, Federalno ministarstvo zdravstva, član,
7.     Enes Memić, Federalna uprava civilne zaštite, član.

 

II

 

Za sudjelovanje u radu Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi predsjedniku i članovima pripada naknada u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, V broj 480/08 od 29.05.2008. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1536/2016
28. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.