Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA FILMSKI CENTAR SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, koje je privremeno imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem V broj 1525/2013 od 16.12.2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/13), u sastavu:
1.     Milenko Prstojević, predsjednik
2.     Zdenko Čabrilo, član
3.     Mirza Sarajkić, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 252/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.