Na temelju lanka 19. sfavak (3) Zakona O Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA
MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

 

I

 

Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, u sastavu;
1.     Armin Omerović, predsjednik,
2.     Dario Vrančić, član,
3.     Irma Kalić, član

 

II

 

Privremeno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora iz stavka I ovog rješenja traje do 90 dana i to do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 251/2016
22. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.