Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Velika Kladuša putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša. broj Op-28/16 od 16.06.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, broj 04-31-3665-46/11 od 11.04.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br, 688/5 zv. "Luka", po kulturi livada 1. klase, u ukupnoj površini pd 453 m2, upisana u P.L. 2475 k.o. Velika Kladuša kao posjed Šabić (Aziz) Sabahudin sa dijelom 1/4, Šabić (Aziz) Osman sa dijelom 1/4, Kekić (Aziz) Suada r. Šabić sa dijelom 1/4 i Samardžić (Aziz) Senada sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 366/3 zv. "KladuŠnica", po kulturi livada, u ukupnoj površini od 453 m2, upisana u zk.ul.br. 2960 k.o. Velika Kladuša kao suvlasništvo Pajazctović (Ahmet) Ibrahim sa dijelom 1/24, Pajazetović (Ahmet) Arif sa dijelom 1/24, Pajazetović (Ahmet) Smajil sa dijelom 1/24, Miljković (Sulejman) Ibro sa dijelom 1/6, Miljković (Sulejman) Džemal sa dijelom 1/6, Miljković (Sulejman) Husejn sa dijelom 1/6, Miljković (Sulejman) Mujo sa dijelom 1/6, Pajazetović r. Šabić (nn) Fata sa dijelom 1/192, Obić r. Pajazetović (nn) Fatima sa dijelom 1/320, Mehunović r. Pajazetović (nn) Arifa sa dijelom 1/320, Pajazetović (Tahir) Hase sa dijelom 1/624, Pajazetović (Tahir) Juso sa dijelom 1/624, Ravnjaković r. Pajazetović (nn) Hanifa sa dijelom 1/624, Alibašić r. Pajazetović, (nn) Šerifa sa dijelom 1/624, Miljković r. Pajazetović (nn) Saća sa dijelom 1/624. Pajazetović (Tahir) Ibrahim sa dijelom 1/624, Pajazetović (Tahir) Šaban sa dijelom 1/624, Pajazetović (Tahir) Ale sa dijelom 1/624, Pajazetović (Tahir) Meleća sa dijelom 1/624, Cerimović (Bajro) Emina sa dijelom 1/1248, Ćerimović (Bajro) Esad sa dijelom 1/1248, Pajazetović (Mehmed) Hasan sa dijelom 2/320, Pajazetović r. Miljković (nn) Sida sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Emin sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Aziza sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Arif sa dijelom 1/5616, Pajazeto­vić (Hase) Esed sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Zumreta sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Rasim sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Asim sa dijelom 1/5616, Pajazetović (Hase) Huse sa dijelom 1/5616, Pajazetović r. Rahmanović (im) Šaha sa dijelom 1/3744, Pajazetović (Zarif) Huse sa dijelom, l /1248, Pajazetović (Zarif) Mevlida s,a dijelom 1/3744, Pajazetović (Zarif) Zehida sa dijelom 1/3744, Pajazetović (Zejna) Ale sa dijelom 1/3120, Pajaze­tović (Zejna) Ibrahim sa dijelom 1/3120, Pajazetović (Zejna) Saban sa dijelom 1/3120, Pajazetović (Zejna) Saća sa dijelom 1/3120, Pajazetović (Zejna) Meteća sa dijelom 1/3120, Pehlić r. Miljković (nn) Fatima sa dijelom 1/18, Šabić (suprug u. Zuhre) Aziz sa dijelom 1/90, Kekić (Zuhra) Suada sa dijelom 1/90, Samardžić (Zuhra) Senada sa dijelom 1/90, Šabić (Zuhra) Sabahudin sa dijelom 1/80, Šabić (Zuhra) Osman sa dijelom 1/80, Keserović (Fata) Mesa sa dijelom 1/54, Keserović (Fata) Osman sa dijelom 1/54, Grahović (Fata) Ermina sa dijelom 1/54 i Pajazetović (Hašim) Sead sa dijelom 1/320.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, putem Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-854-3/2016
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.