Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Velika Kladuša putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša, broj U 25/16 od 16.06.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 04-31-3665-12/11 od 10.11.2015. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1878/2 zv. "KJička bara", po kulturi livada 1. klase ukupne površine 204 m2, upisana u P.L. br. 1003 k.o. Velika Kladuša kao posjed Mujakić (Mujo) Mehmed sa dijelom 1/1, što po starom premjeru predstavlja k.č. br, 1097/10 zv. "Klička bara", po kulturi livada ukupne površine 204 m", upisana u zk. ul. br. 74 k.o. Velika Kladuša kao suvlasništvo Badrić (Đuro) Branko sa dijelom 1/6, Miščević (Milan) Simo sa dijelom 1/18, Miščević (Milan) Milan sa dijelom 1/18, Miščević (Milan) Elizabeta sa dijelom 1/18, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/6 i Miščević (Stevo) Nevenka sa dijelom 1/2;
- k.č. br. 1878/3 zv. "Klička bara", po kulturi livada 1. klase ukupne površine 1.779 m2, upisana u P.L. br. 1003 k.o. Velika Kladuša kao posjed Mujakić (Mujo) Mehmed sa dijelom 1/1, što po starom premjeru predstavlja k.č. br. 1097/9 zv. "Klička bara", po kulturi livada ukupne površine l .779 m2, upisana u zk. ul. br, 74 k.o. Velika Kladuša kao suvlasništvo Badrić (Đuro) Branko sa dijelom 1/6, Miščević (Milan) Simo sa dijelom 1/18, Miščević (Milan) Milan sa dijelom 1/18, Miščević (Milan) Elizabeta sa dijelom 1/18, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/6 i Miščević (Stevo) Nevenka sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, putem Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-854-2/16
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.