Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Velika Kladuša putem Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kiaduša, broj Op-27/16 od 16.06.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kiaduša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kiaduša, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, na prijedlog Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, broj 04-31-3665-31/11 od 13.01.2012. godine, i to na parceli:
- k.č, br. 171/15 zv. "Šefića luka", po kulturi livada 1. klase ukupne površine 346 m2, upisana u P.L. br. 2753 k.o. Velika Kladuša kao posjed Šabić Aziza sina Ale sa dijelom 1/4, Keserović Fate kćerke Osmana sa dijelom 1/4, Pehlić Fatime kćerke Osmana sa dijelom 1/4 i Žalić Džemile kćerke Osmana sa dijelom 1/4, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 324/15 zv. "Šefića luka", po kulturi livada ukupne površine 346 m2, upisana u zk. ul br. 2278 k.o. Velika Kladuša kao suvlasništvo Miljković (Sulejman) Ibro sa dijelom 1/5, Miljković (Sulejman) Džemal zv. Islam sa dijelom 1/5, Miljković (Sulejman) Husein sa dijelom 1/5, Miljković (Sulejman) Mujo sa dijelom 1/5, Pehlić r. Miljković (nn) Fatima sa dijelom 1/15, Šabić (suprug um. Zuhre) Aziz sa dijelom 1/75, Kekić (Zuhra) Suada sa dijelom 1/75, Samardžić (Zuhra) Senada sa dijelom 1/75, Šabić (Zuhra) Sabahudin sa dijelom 1/75, Šabić (Zuhra) Osman sa dijelom 1/75, Keserović (Fata) Mesa sa dijelom 1/45, Keserović (Fata) Osman sa dijelom 1/45 i Grahović (Fata) Ermina sa dijelom 1/45.
2.    Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, putem Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-854/2016
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.