Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. l/94; 8/95, 58/02, 19/03, 2/06' i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I
MATERIJALNIH DOBARA

 

I

 

Za članove Radne skupine za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, imenuju se:
1.     Enisa Bajrović, Federalna uprava civilne zaštite, predsjednica
2.     Stanko Slišković, Federalna uprava civilne zaštite, član
3.     Ramo Dautbašić, Federalna uprava civilne zaštite, član
4.     Maida Mekić - Skrobanović, Federalna uprava civilne zaštite, član
5.     Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član
6.     Muhamed Pečenković, Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, član
7.     Eugen Čubela, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, član
8.     Sarnir Čolak, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član
9.     Bajram Pešković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
10.   Nermin Đačić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
11.   Senad Zekić, Federalno ministrstvo energije, rudarstva i industrije, član
12.    Sakib Avdibegović, Općinska služba civilne zaštite Općina Stari Grad, član
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine obavljat će Naida Brković iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da pripremi Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara iz točke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na provođenje konsultacija u smislu Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih, propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).
Nakon provedenih konsultacija Radna skupina će analizirati pismene komentare zainteresirane javnosti i konačan tekst Zakona iz točke I ovog rješenja dostaviti ravnatelju Federalne uprave civilne zaštite na daljnji postupak.
U izradi novog Zakona, Radna skupina će između ostalog obuhvatiti i pitanja koja se odnose na usklađenost sa propisima Europske unije, kao i revidiranje i preuzimanje odgovarajuće terminologije iz ove oblasti, a sve u cilju približavanja Europskoj uniji.
Na početku rada Radna skupina iz točke I ovog rješenja je dužna donijeti poslovnik o radu.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz točke II stavak (1) ovog rješenja je 120 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.
Rok za realizaciju zaduženja iz točke II stavak (2) ovog rješenja je 60 dana, počev od dana posljednjeg dana isteka roka za dostavu pismenih komentara.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne skupine, utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih tijela državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/16).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1493/2016
22. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.