Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA
O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH
DOBARA

 

I

 

Za članove Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, imenuju se:
1.     Enisa Bajrović, Federalna uprava civilne zaštite, predsjednica
2.     Stanko Slišković, Federalna uprava civilne zaštite, član
3.     Ramo Dautbašić, Federalna uprava civilne zaštite, član
4.     Maida Mekić - Skrobanović, Federalna uprava civilne zaštite, član
5.     Almir Beridan, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član
6.     Muhamed Pečenković,  Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, član
7.     Eugen Čubela, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, član
8.     Samir Čolak, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član
9.     Bajram Pešković, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva, član
10.   Nervin Đačić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
11.   Senad Zekić, Federalno ministrstvo energije, rudarstva i industrije, član
12.   Sakib Avdibegović, Općinska služba civilne zaštite Općina Stari Grad, član
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Naida Zahiragić iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara iz tačke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na provođenje konsultacija u smislu Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).
Nakon provedenih konsultacija Radna grupa će analizirati pismene komentare zainteresirane javnosti i konačan tekst Zakona iz tačke I ovog rješenja dostaviti direktoru Federalne uprave civilne zaštite na dalji postupak.
U izradi novog Zakona, Radna grupa će između ostalog obuhvatiti i pitanja koja se odnose na usklađenost sa propisima Evropske unije, kao i revidiranje i preuzimanje odgovarajuće terminologije iz ove oblasti, a sve u cilju približavanja Evropskoj uniji.
Na početku rada Radna grupa iz tačke I ovog rješenja je dužna donijeti poslovnik o radu.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz tačke II stav (1) ovog rješenja je 120 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.
Rok za realizaciju zaduženja iz tačke II stav (2) ovog rješenja je 60 dana, počev od dana posljednjeg dana isteka roka za dostavu pismenih komentara.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne grupe, utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/16).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1439/2016
22. jula 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.