Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), čl. 9. i 10. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O ISPLATI NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U RADU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Članovima Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1551/2015 od 12.11.2015. godine i Rješenja o imenovanju Komisije V broj 1180/2016 od 03.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 44/16) utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa u iznosu kako slijedi:
- Amra Đendušić, predsjednica u iznosu od 200,00 KM
- Mirjana Vučić, član u iznosu od 200 KM
- Mirsada Jahić, član u iznosu od 200 KM
- Mehmed Cero, član u iznosu od 200,00 KM
- Anto Čović, član u iznosu od 200,00 KM.
Sekretaru Komisije imenovane za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Andrei Bevanda-Hrvo utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa u iznosu od 160,00 KM.

 

 

II

 

Naknada za rad Komisije iz tačke I ovog rješenja isplatit će se iz sredstava:
- Amri Đendušić i Mirsadi Jahić iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
- Mirjani Vučić iz sredstava Federalnog ministarstva finansija/financija
- Mehmedu Cero, Anti Čović i Andrei Bevanda-Hrvo iz sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1492/2016
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.