Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 112. st. (1) i (2) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), Odluke o osnivanju Međuentitetskog tijela za okoliš V broj 532/06 od 14.09.2006. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA MEĐUENTITETSKOG
TIJELA ZA OKOLIŠ IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE i

 

I

 

Imenuje se Međuentitetsko tijelo za okoliš (u daljem tekstu Međuentitetsko tijelo) u sastavu:
1)     Mehmed Cero, predsjedavajući, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sarajevo
2)     Hazima Hadžović, član, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo
3)     Andrea Bevanda-Hrvo, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sarajevo
4)     Fuad Čibukčić, član, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

 

II

 

Članovi Međuentitetskog tijela imenuju se na period od četiri godine.

 

III

 

Sredstva za rad Međuentitetskog tijela iz Federacije Bosne i Hercegovine obezbijedit će Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1131/2011 od 20.10.2011. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/11) i Rješenje o izmjeni Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 768/2013 od 18.07.2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/13).

 

V

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1490/2016
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.