Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 15. stav (3) Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, održanoj 22.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine imenuje se Amer Bekrić, počev od 22.07.2016. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1470/2016
22. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.