Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U PREGOVARAČKOM TIMU BOSNE I
HERCEGOVINE RADI VOĐENJA PREGOVORA O
ZAKLJUČIVANJU POJEDINAČNIH SPORAZUMA O
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U
ODNOSU NA POREZ NA DOHODAK I NA IMOVTNU I
SPREČAVANJE FISKALNE EVAZIJE

 

I

 

U tački I Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/10) briše se član pregovaračkog tima "Jasmina Selimović-Pavlovic" te se imenuje novi član pregovaračkog tima "Medina Dudo".

 

II

 

Ovo rješenje o izmjenama i dopunama stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1445/2016
12. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.