Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. i 10. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O ISPLATI NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U RADU
KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA
INVALIDITETOM

 

I

 

Članovima Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 180/2016 od 02.02.2016. godine i Rješenjem V broj 849/2016 od 07.04.2016. godine utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa, kako slijedi:
- Mirsadi Jahić, predsjednici u iznosu od 200,00 KM
- Amri Đendušić, članu u iznosu od 200,00 KM
- Mirjani Vučić, članu u iznosu od 200,00 KM
- Azri Jahić-Hasanbegović, članu u iznosu od 200,00 KM
- Lidiji Krijan-Žigić, članu u iznosu od 200,00 KM.
- Almi Dević, sekretaru Komisije za izbor članova Fonda za profesionalnu    rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa od 160,00 KM.

 

II

 

Naknada za rad Komisije iz tačke I ovog rješenja isplatit će se iz sredstava:
- Mirsadi Jahić,
- Amri  Đendušić i 
- Almi  Dević  iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 - Mirjani Vučić iz sredstava Federalnog ministarstva finansija/financija.
- Azri Jahić-Hasanbegović i Lidiji Krijan-Žigić iz sredstava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1443/2016
12. jula 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.