Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Pero Goluža, predsjednik,
2.     Damir Ljubić, član,
3.     Mirjana Milićević, član,
4.     Adnan Efendić, član,
5.     Jusuf Duraković, član,
6.     Jakub Ibrahimović, član,
7.     Fuad Mujakić, član.

 

II

 

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se na period od četiri (4) godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1434/2016
12.jula/srpnja 2016. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.