Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 13. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 1 Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Alija Aljović, predsjednik,
2.     Ivica Krželj, član,
3.     Nihad Vejzović, član.

 

II

 

Nadzorni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se na period od četiri (4) godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1433/2016
12. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.