Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 11. stav (5) Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA
DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Ivan Rogić, privremeni zamjenik direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, imenovan Rješenjem o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/16), razrješava se dužnosti zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1419/2016
12. jula 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.