Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
DIREKTORA, ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medi­cinsko vještačenje zdravstvenog stanja u sastavu:
1.     Mirsada Jahić, predsjednik,
2.     Amra Đendušić, član,
3.     Mirjana Vučić, član,
4.     Sanela Čičić,  član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
5.     Dobrica Jonjić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javne oglase, na temelju načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluka o kriterijima za imenovanje direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

III

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti liste sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 178/2016
02. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.