Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 8. Zakona, o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u sastavu:
1. Samir Bećirović, predsj ednik
2. Anita Paurić, član i
3. Alma Trako, član.

 

II

 

Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1418/2016
12. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.