Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 8. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovani Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje V broj 644/2014 od 17.04.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/14), zbog isteka mandata i to:
1.     Džihad Berbić, predsjednik i
2.     Edita Kalajdžić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1417/2016
12. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.