Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 64. st. (3) i (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Refik Begić imenuje se za direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na period od 90 dana odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od 15.07.2016. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1416/2016
12. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.