Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i čl. 5. stav 2. i 64. st. (3) i (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Sead Maslo razrješava se dužnosti direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, radi isteka mandata, zaključno sa 14.07.2016. godine.

 

II

 

Imenovani iz tačke I ovog rješenja će u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i odredbama općih akata Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine biti raspoređen na odgovarajuće radno mjesto u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1415/2016
12. jula/srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.