Na osnovu člana 19, stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici, održanoj 30.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Mirsada Jahić, predsjednik
2.     Amra Đendušić, član
3.     Mirjana Vučić, član
4.     Amra Vučijak, član
5.     Merima Maslo, član.
Tehnički sekretar Komisije je Alma Dević.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sastavi listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i provede intervju sa tim kandidatima, te listu sa pripadajućom dokumeniacijom dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

III

 

Predsjedniku, članovima Komisije i tehničkom sekretaru pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1387/2016
30. juna 2016. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.