Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 24. stavak (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici, održanoj 30.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, u sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, predsjednik
2.     Stipo Buljan, član
3.     Tarik Begić, član
4.     Suvad Osmanagić, član
5.     Marija Jujnović, član

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1386/2016
30. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.