Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog Zavoda za zapošljavanje V broj: 1070/2016 od 13.05.2016. godine u tački I iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Za sekretara Komisije imenuje se Alma Dević".

 

II

 

U tački IV iza riječi: "predsjedniku" stavlja se zarez i briše riječ: "i", a iza riječi "članovima" dodaju se riječi: "i sekretaru".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1368/2016
24. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.