Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) čl. 9. i 10. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O ISPLATI NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U RADU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, UPRAVNOG
ODBORA I DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO
VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Članovima Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 178/2016 od 02.02.2016. godine i Rješenjem V broj 848/2016 od 07.04.2016. godine utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa iznosu, kako slijedi:
- Mirsada Jahić, predsjednica u iznosu od 200,00 KM
- Amra Đendušić, član u iznosu od 200,00 KM
- Mirjana Vučić, član u iznosu od 200,00 KM
- Sanela Čičić, član u iznosu od 200,00 KM
- Dobrica Jonjić, član u iznosu od 200,00 KM.
Tajniku Povjerenstva imenovanog za provođenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Almi Dević utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa od 160,00 KM.

 

II

 

Naknada za rad Povjerenstva iz točke I ovog rješenja isplatit će se iz sredstava:
- Mirsadi Jahić, 
- Amri Đendušić i 
- Almi Dević iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
- Mirjani Vučić iz sredstava Federalnog ministarstva finansija/financija.
- Saneli Čičić i Dobrici Jonjić iz sredstava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1371/2016
24. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.