Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi s točkom IX Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA
PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA SA INVALIDITETOM

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u sastavu:
1. Tomislav Naletilić, predsjednik,
2. Adin Trgo, član,
3. Senad Mehmedinović, član,
4. Josip Drežnjak, član i
5. Omer Pinjić, član.

 

II

 

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1355/2016
16. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.