Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 30. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA
REGULATORNOG POVJERENSTVA ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE l HERCEGOVINE

 

(1)    Za vršitelje dužnosti članova Regulatoraog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorno povjerenstvo), iz reda uposlenika Regulatornog povjerenstva, privremeno se imenuju:
- Bešo Jasmin, dipl. inženjer elektrotehnike u Regulatornom povjerenstvu - vršitelj dužnosti člana iz reda bošnjačkog naroda,
- Sanela Pokrajčić, dipl. inženjer elektrotehnike, privremeni član Regulatornog povjerenstva - vršitelj dužnosti člana iz reda hrvatskog naroda,
- Vladenka Milović, dipl. ekonomistica, asistent za nabave i AF poslove u Regulatornom povjerenstvu -vršitelj dužnosti člana iz reda srpskog naroda.
(2)    Imenovanje iz stavka (1) ove točke vrsi se na razdoblje do okončanja procedure imenovanja članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(3)    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2016
22. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.