Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 46. i 64. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osobs sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA
PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA SA INVALIDITETOM

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, imenovani Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/11), i to:
1.     Enisa Hodžić, predsjednik
2.     Džana Kilić, član
3.     Alija Kazić, član
4.     Ivana Banović-Osmanović, član
5.     Anita Miličević, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1354/2016
16. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.