Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policijski odbor) u sljedećem sastavu:
1.     Fahrudin Bečirović, policijski službenik, predsjednik,
2.     Mirko Kuprešaković, policijski službenik, član i
3.     Rijada Hatilović, državni službenik, član.
Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Lejla Hadžimujić.

 

II

 

Mandat članovima Policijskog odbora iz tačke I ovog rješenja traje dvije godine od dana donošenja ovog rješenja, osim za člana Policijskog odbora Fahrudina Bečirovića, za koga mandat traje do 15.10.2017. godine.

 

III

 

Za učešće u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkom licu Policijskog odbora pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1349/2016
24. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.