Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi sa sa člankom 4. a) stavak (3) Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 98/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine i 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Privremeno se imenuju, na period od najviše tri (3) mjeseca, za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje, i to:
1.     Nedžad Jusić, predsjednik;
2.     Kenan Filipović, član;
3.     Dženan Redžo, član;
4.     Ibrahim Velić, član;
5.     Adrijana Prskalo, član;
6.     Krešimir Sarić, član i
7.     Smilja Crnogorac, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1315/2016
16. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.